3.8% 4.4% 3.4% 4%
11.1% 6.6% 4.8% 3.2%
4.5% 3% 6.7% 7.7%
5.9% 6.7% 11.1% 5.1%

3 2 1
بعدی صفحه 1 از 3 قبلی