2.4% 2.3% 1.9% 6.5%
2.2% 0.7% 1.6% 2.8%
1.8% 3.2% 2% 1.2%
4.2% 1.9% 3.4% 7.1%
3.6% 3.2% 3.3% 1.6%
9.1% 0.9% 2.4% 1.4%
0.7% 2.2% 1.4% 1.6%
3.2% 1.8% 1.2% 1.1%

2 1
بعدی صفحه 1 از 2 قبلی