2% 0.7% 1.2% 1.3%
3.8% 4.2% 3.4% 4%
10.2% 10.7% 2.7% 11.2%
7% 6.4% 3.6% 5.3%
4.3% 3.7% 3% 12.6%
14.1% 5.8% 6.5% 11.8%
6.8%

1
بعدی صفحه 1 از 1 قبلی