4% 3% 5.1% 6.7%
2.4% 2.4% 5% 3.9%
2.5% 4.2% 2.1% 2.6%
2.3% 3.2% 2.6% 3.2%
3.3% 2.7% 0.7% 1.2%
1.3% 6.2% 10.4% 3.4%
9% 5.4% 6.4% 2.7%
7.6% 5.3% 4.3% 8.9%
6.2% 5.8% 6.5% 11.8%
6.8%

2 1
بعدی صفحه 1 از 2 قبلی