3% 3.3% 2.6% 2.3%
2.4% 2.5% 1.3% 2.9%
0.7% 2.2% 3.8% 6.7%
2.6% 1.9% 0.9% 4.5%
0.9% 1.2% 0.3% 2.8%
3.7% 1.1%

2 1
بعدی صفحه 1 از 2 قبلی