4.8% 3.6% 7.1% 7.4%
7.4% 7.2% 2.2% 2.5%
0.7% 1.1% 1.9% 0.9%
4.5% 0.9% 1.8% 1.7%
2.1% 2.5% 3.6% 2.2%
2% 1.4% 1.1%

2 1
بعدی صفحه 1 از 2 قبلی