گوشی دکمه ای طرح

گوشی دکمه ای ارزان ، انواع گوشی دکمه ای طرح با قیمت مناسب

10.9% 6.8% 7.4% 10.3%
6.7% 3.2% 6% 9.4%
11.4% 6.9% 7.7% 12.2%